Екология

Ползи и същност на пречиствателни станции

януари 4th, 2015 Няма коментари

Пречиствателните станции, целят да пречистят отпадните води, освободени в следствие на промишлена или битова човешка дейност, обхващащи различни сфери на човешкият живот, дадено домакинство, жилищна кооперация и т.н. В резултат от работата на пречиствателните станции се получава вода годна за повторна консумация и употреба в ежедневието.

С помощта на пречиствателните съоръжения се щади природата, а наред с това се спестяват много финансови средства.

Самите пречиствателни станции са съоръжения, които поместват голям набор от физико-химични процеси. Инфраструктурите също се нареждат на челни места по експлоатация на пречиствателните станции.

За съвременните условия на живот е важно своевременно решаване на проблеми свързани с въпроса около питейна вода и отпадни води. Прави се анализ на приложения и съчетаване на познатите процеси с най-нови иновативни технологии за преработване на отпадъчни води.

Разнообразието в отраслите на индустрията налага индивидуални действия при експлоатация на чиста вода, в резултат от отлично качество.

Индустриите като металообработване, соларна индустрия, автомобилостроене, хранително-вкусовата, текстилната, химическата, петролната, фармацевтичната, транспортната, енергетиката, строителството и още много други имат адекватни решения за пречистване на водите.

В зависимост от тези индивидуални решения в различните сфери на индустрията се формират различни изисквания като:

Биологични пречиствателни станции; Физико-химични процеси; Мембранни станции; Дезинфекция и стерилизация на отпадъчните води; Компактни инсталации за пречистване; Технологии за третиране процесните води.

В общи линии приложенията и нуждата от пречиствателни станции е огромна и разностранна, но всички са обединявани от едно и това е задължително всяко предприятие или домакинство да разполага с изградени станции, отводняване и пречистване на отпадните води в сгради и места.

Пречиствателните станции са оборудвани с пясъкоуловител или пясъкозадържател. Неговата роля е да използва задържане на минералните примеси от отпадъчната вода. В него се отделят частици като стъкло, сгур, пясък и други. Те улавят към 55 до 95 % от минералните частици във водите.

Утаителите в пречиствателните станции са съоръжения за механично пречистване на отпадната вода. Действат на принципа на гравитационни сили и в тях се утаява значителна част от неразтворените минерални, органични и плаващи вещества.

За термина Активна утайка е известно, че това са биофилтри, които се използват главно за пречистване на производствени и битови отпадъчни води. Изграждат се от стоманобетон и са запълнени от материал, който филтрува водата. Така органичните вещества се адсорбират върху образувалата се над него ципа и микроорганизмите ги окисляват. Количеството кислород нужно за нормалното протичане на биохимични процеси в пречиствателните станции се осигурява от въздуха чрез естествена или изкуствена вентилация.

About the author

Какво представляват строителните отпадъци
Какво представляват строителните отпадъци

Няма коментари

Извозване на отпадъци строителни на ниска цена
Извозване на отпадъци строителни на ниска цена

Няма коментари

Почистване от строителни отпадъци – вредата, която крият
Почистване от строителни отпадъци – вредата, която крият

Няма коментари

Стари неща в интериора на вилата
Стари неща в интериора на вилата

Няма коментари

Дезинфекция на апартаменти след трупове
Дезинфекция на апартаменти след трупове

Няма коментари

Събиране и извозване на боклук
Събиране и извозване на боклук

Няма коментари