Екология

Ползи и същност на пречиствателни станции

януари 4th, 2015 Няма коментари

Пречиствателните станции, целят да пречистят отпадните води, освободени в следствие на промишлена или битова човешка дейност, обхващащи различни сфери на човешкият живот, дадено домакинство, жилищна кооперация и т.н. В резултат от работата на пречиствателните станции се получава вода годна за повторна консумация и употреба в ежедневието.

С помощта на пречиствателните съоръжения се щади природата, а наред с това се спестяват много финансови средства.

Самите пречиствателни станции са съоръжения, които поместват голям набор от физико-химични процеси. Инфраструктурите също се нареждат на челни места по експлоатация на пречиствателните станции.

За съвременните условия на живот е важно своевременно решаване на проблеми свързани с въпроса около питейна вода и отпадни води. Прави се анализ на приложения и съчетаване на познатите процеси с най-нови иновативни технологии за преработване на отпадъчни води.

Разнообразието в отраслите на индустрията налага индивидуални действия при експлоатация на чиста вода, в резултат от отлично качество.

Индустриите като металообработване, соларна индустрия, автомобилостроене, хранително-вкусовата, текстилната, химическата, петролната, фармацевтичната, транспортната, енергетиката, строителството и още много други имат адекватни решения за пречистване на водите.

В зависимост от тези индивидуални решения в различните сфери на индустрията се формират различни изисквания като:

Биологични пречиствателни станции; Физико-химични процеси; Мембранни станции; Дезинфекция и стерилизация на отпадъчните води; Компактни инсталации за пречистване; Технологии за третиране процесните води.

В общи линии приложенията и нуждата от пречиствателни станции е огромна и разностранна, но всички са обединявани от едно и това е задължително всяко предприятие или домакинство да разполага с изградени станции, отводняване и пречистване на отпадните води в сгради и места.

Пречиствателните станции са оборудвани с пясъкоуловител или пясъкозадържател. Неговата роля е да използва задържане на минералните примеси от отпадъчната вода. В него се отделят частици като стъкло, сгур, пясък и други. Те улавят към 55 до 95 % от минералните частици във водите.

Утаителите в пречиствателните станции са съоръжения за механично пречистване на отпадната вода. Действат на принципа на гравитационни сили и в тях се утаява значителна част от неразтворените минерални, органични и плаващи вещества.

За термина Активна утайка е известно, че това са биофилтри, които се използват главно за пречистване на производствени и битови отпадъчни води. Изграждат се от стоманобетон и са запълнени от материал, който филтрува водата. Така органичните вещества се адсорбират върху образувалата се над него ципа и микроорганизмите ги окисляват. Количеството кислород нужно за нормалното протичане на биохимични процеси в пречиствателните станции се осигурява от въздуха чрез естествена или изкуствена вентилация.

About the author

Хидрогеоложки условия и план за водоснабдяване
Хидрогеоложки условия и план за водоснабдяване

Няма коментари